Ukol sa Tanggapan ng Yokohama City Housing Support Council

  • TOP
  • Ukol sa Tanggapan ng Yokohama City Housing Support Council

Ukol sa Tanggapan ng Yokohama City Housing Support Council

Kami ay sumusuporta sa mga pangangailangan ng mga dayuhang residente, matatandang tao, mga taong may kapansanan, may maliit na sahod o yaong nangangalaga ng bata, atbp., sa paghahanap ng lugar na matitirhan.

Ano ang Yokohama City Housing Support Council?

Ang Yokohama City Housing Support Council ay isang organisasyon na itinatag noong Oktubre 2018 alinsunod sa Artikulo 10 ng “Batas na Itinataguyod na Bigyan ng Pagsasaalang-alang na makakuha ng Pabahay ang mga taong may Espesyal na pangangailangan sa Paupahang bahay”.

Sa Yokohama City Housing Support Council, dito tinatalakay ang mga kinakailangang hakbang para makamit ang maayos na pagpasok sa mga pribadong paupahang bahay at ang pagsuporta sa mga taong nangangailangan ng matitirahan.
Ang layunin ng organisasyong ito ay upang makakamit at makasiguro sa pagkuha ng pabahay ang mga taong nangangailangan ng matitirahan, at mag-ambag sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga mamamayan para sa isang matagumpay at matiwasay na lipunan sa siyudad ng Yokohama.

Gabay sa Tanggapan ng Konsultasyon

Ang Yokohama City Housing Support Council ay nagtatatag ng isang tanggapan upang tumugon sa konsultasyon para sa mga taong nangangailangan ng pagsasaalang-alang para sa pagkuha ng pabahay.
Sa Tanggapan ng konsultasyon nagbibigay ng impormasyon ukol sa iba’t-ibang uri ng pabahay, pati na rin ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga garantiya sa upa at mga serbisyo sa pagsusubaybay.

* Kung nais mong kumonsulta sa isang wika maliban sa Hapon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin dito “NPO Kanagawa Housing Support Center for foreigner

TEL (wikang Hapon lamang)
045-451-7812 * Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes 10a.m.-5p.m.
(sarado ng Holiday at New year)
FAX (wikang Hapon lamang)
045-451-7813
Konsultasyon sa Tanggapan (wikang Hapon lamang)
Yokohama City Housing Development Public Corporation
〒221-0052
Yokohamashi Kanagawaku Sakaecho 8 banchi 1 Yokohama Portside Bldg. 4F
* Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes 10a.m.-5p.m.
(sarado ng Holiday at New year)

Ukol sa NPO Kanagawa Housing Support Center for foreigner

Maari kang humingi ng payo tungkol sa paninirahan at pamumuhay sa wikang inyong naiintindihan.

Maari kang hanapan ng Fudousanten (Real Estate shop), alamin ang mga panuntunan sa paninirahan sa Japan o maari kayong suportahan sa pagsaling-wika kapag nagkaroon ng problema o trouble.

Mangyaring bisitahin ang website sa ibaba o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

* Maari kang kumonsulta sa 10 wika, tulad ng wikang Ingles, Intsik o Koreano.

E-mail
sumai.sc@sumasen.com
URL
http://sumasen.com/
TEL (wikang Hapon lamang)
045-228-1752 * Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes 10a.m.-5p.m.
(sarado ng Holiday at New year)
FAX (wikang Hapon lamang)
045-228-1768